Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu./kan. 1055/

Kan. 873 - Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana przede wszystkim:
 • 1. poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców;
 • 2. przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków;
 • 3. przez owocne sprawowanie liturgii małżeństwa, która winna ukazywać, że małżonkowie są znakiem i zarazem uczestniczą w tajemnicy jedności oraz płodnej miłości Chrystusa i Kościoła;
 • 4. przez świadczenie pomocy małżonkom, ażeby wiernie zachowując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie coraz bardziej święte i doskonałe.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

 • dowody osobiste
 • aktualne odpisy aktu chrztu /dokument w tym przypadku jest ważny tylko 6 miesięcy
 • dokument potwierdzający przyjęty sakrament bierzmowania
 • świadectwo z ostatniej klasy ukończenia religii szkolnej
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i zaświadczenie z poradni dla narzeczonych
 • dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zgodny z dowodem tożsamości)
 • w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po 6 miesiącach od momentu wystawienia)
 • jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka
 • jeżeli żaden z kandydatów do małżeństwa nie pochodzi z parafii, gdzie zamierzają zawrzeć Sakrament, należy przynieść zezwolenie z parafii narzeczonego lub narzeczonej

Uprzejmie prosimy,aby z kompletem dokumentów zgłosić się najpóźniej 2,5 miesiąca przed planowanym terminem ślubu do kancelarii parafilanej. Z reguły są przewidzine dwa spotkania w kancelarii: na pierwszym składane są dokumenty i przygotowywane zapowiedzi, a na drugim zakończone jest spisywanie protokołu przedślubnego.