Rada Parafialna

Członkowie Rady Parafialnej

 • 1. Monika Chojnacka - rada ekonomiczna
 • 2. Marian Cymbalista
 • 3. Marzena Duda
 • 4. Maria Fonał
 • 5. Maria Grygoś
 • 6. Ryszard Kaszczyszyn - rada ekonomiczna
 • 7. Teresa Kaszczyszyn
 • 8. Dariusz Sprzączkowski
 • 9. Jolanta Tymków- sekretarz
 • 10. Andrzej Tymków
 • 11. Jarosław Wieliczko
 • 12. Urszula Jankowska - wiceprzewodnicząca
 • 13. Ryszard Sądur- rada ekonomiczna
 • 14. Adam Sopyło
 • 15. Beata Bałtrukiewiecz
 • 16. Michał Jarosz
 • 17. Mateusz Boroń

Statut Rady Parafialnej w Diecezji Legnickiej

I. Nazwa i kompetencje

 •  1. Kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich.
 •  2. Wedle uchwały Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991) rada ekonomiczna i rada duszpasterska zostały nazwane radą parafialną, która spełnia funkcje obu rad wymienionych przez Kodeks prawa kanonicznego. Zwyczaj ten zostaje zachowany również w diecezji legnickiej.
 •  3. Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.

II. Skład rady i sposób jej powoływania

 •  4. Radę parafialną powołuje proboszcz parafii.
 •  5. Radę parafialną tworzą:
  • a. z urzędu: proboszcz jako przewodniczący rady, wikariusze, rektorzy kościołów, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, działających na terenie parafii,
  • b. przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetek i katechetów, służbę liturgiczną, parafialne grupy apostolskie,
  • c. ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi do rozwoju życia religijnego w parafii.
 •  6. Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.
 •  7. Członkiem rady parafialnej może by wierny zamieszkały na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
 •  8. Spośród świeckich członków rady wybierany jest wiceprzewodniczący i sekretarz. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 •  9. Lista zawierająca skład rady powinna znajdować się również w archiwum dekanatu. Należy informować dziekana o wszelkich zmianach personalnych dokonywanych w radzie.
 • 10. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: "Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, którą dotykam swoją ręką".
 • 11. Postępowanie członka rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach rady daje podstawę do pozbawienia członkowstwa w radzie. Decyzję podejmuje przewodniczący.

III. Zadania i kompetencje rady

 • 12. Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji legnickiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.
 • 13. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w szkołach.
 • 14. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim i gospodarczym parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię rady. W sprawach spornych należy zwróci się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do dziekana rejonowego lub do Legnickiej Kurii Biskupiej.
 • 15. Sekretarz protokołuje obrady i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu rady. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawi ją do wglądu podczas wizytacji dziekańskiej i kanonicznej.

IV. Kadencja i sposób działania rady

 • 16. Kadencja rady trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazana jest jednak przynajmniej częściowa zmiana jej składu.
 • 17. Osoba, która jest członkiem rady parafialnej przez 5 kolejnych kadencji powinna przynajmniej przez 1 kadencję pauzowa.
 • 18. Proboszcz w uzasadnionym przypadku może odwoła członka rady parafialnej i na jego miejsce powoła inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Legnickiej Kurii Biskupiej.
 • 19. Podczas wakansu na urzędzie proboszcza ustaje działalność rady parafialnej.
 • 20. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powoła do życia nową radę parafialną.
 • 21. Zebrania rady zwołuje proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. W przypadku nagłej przeszkody ze strony proboszcza, posiedzenie rady prowadzi wiceprzewodniczący lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
 • 22. Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwał, liczyć się będzie zwykła większość głosów. W zebraniu powinno uczestniczyć przynajmniej 2/3 składu rady.
 • 23. Członkowie rady parafialnej mogą utworzyć spośród siebie sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich np.:
  • a. katechetyczno-młodzieżowa,
  • b. liturgiczna,
  • c. charytatywna,
  • d. duszpasterstwa rodzin,
  • e. ekonomiczno-gospodarcza,
  • f. ewangelizacyjno-misyjna,
  • g. inne.
 • 24. Na posiedzenie rady parafialnej poświęconej jakieś szczególnej tematyce mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami rady.
 • 25. Posiedzenia rady odbywają się raz na kwartał. Gdy przewodniczący lub większość rady uzna to za konieczne, można zwoływać ją częściej.
 • 26. Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do wiadomości członkom rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu.
 • 27. Ważniejsze ustalenia rady powinny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • 28. Przynależność do rady parafialnej jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 • 29. Członkowie rady parafialnej spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
 • 30. Przedstawiciele rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Legnicką Kurię Biskupią oraz biorą udział w inicjatywach formacyjnych organizowanych w rejonie, dekanacie i parafii.

V. Przepisy końcowe

 • 31. Wszelkie zmiany niniejszego statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret biskupa legnickiego.