Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Duchowość - założenia ideowe
Istotę duchowości stanowi:
* Nurt chrześcijański - ciągła formacja osobista i dążenie do pełni życia sakramentalnego, świadectwo życia chrześcijańskiego w rodzinie, pracy i swoim środowisku oraz świadome włączenie się w aktualne potrzeby Kościoła powszechnego.
* Nurt rodzinny - troska o kształtowanie swoich członków w duchu wiary i moralności katolickiej, miłości małżeńskiej i więzi rodzinnej oraz wrażliwości na potrzeby duchowe i materialne rodzin.
* Nurt apostolski - osobiste zaangażowanie i praca apostolska w dziele odnowy, uświęcenia i pomocy rodzinom.
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich odczytuje małżeństwo i rodzinę jako wspólnotę życia i miłości. Wzajemna miłość jest siłą życia i działania w małżeństwie, łączy małżonków ze sobą i z Bogiem, a żywa wiara nadaje głęboki sens małżeństwu. Rodzina stanowi więc jedną z najważniejszych dróg ku świętości.

Aby to założenie było realizowane w praktyce muszą istnieć struktury organizacyjne, które będą się wspierać w swoim działaniu. Małżonkowie we wspólnocie rodzin znajdują:
1. pomoc dla siebie
2. pogłębienie wiedzy religijnej
3. wzrost wiary i miłości małżeńskiej
4. możliwość dzielenia się z innymi, swoim doświadczeniem życiowym energię do apostolskiego działania i wychowania swoich dzieci w duchu wierności
innymi licznym udziałem w uroczystościach patronalnych św. Katarzyny Aleksandryjskiej które stały się z czasem Świętem Kolejarzy, w ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę, w pracy charytatywnej, itp. 

    W 1984 r. utworzone zostało Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy mające za zadanie koordynację działań duszpasterskich w kilkudziesięciu większych ośrodkach kolejowych w Polsce. Decyzją 204 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 18 lutego 1985 r. nominację na Krajowego Duszpasterza Kolejarzy otrzymał ks. kan. Eugeniusz Zarębiński, sprawujący tę funkcję nadal. Obecnie duszpasterską posługę w kolejarskim środowisku pełni ponad 86 księży.
    Zmiany polityczne jakie zaszły w kraju po 1989 r. przyniosły możliwość tworzenia wszelkiego typu organizacji społecznych nurtu demokratyczno - niepodległościowego. Kolejarze, będąc zawsze aktywną częścią społeczeństwa również znaleźli się w tym nurcie. 
    Naturalną konsekwencją tej postawy stała się wola powołania organizacji społecznej o rodowodzie katolickim - Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Stowarzyszenie jako jednostkę organizacyjną Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej erygowała Konferencja Episkopatu Polski w dniu 22 października 1994 r. Konferencja Episkopatu zatwierdziła także statut Stowarzyszenia. Podmiotowość prawną KSKP uzyskało na mocy Rozporządzenia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie ( Dz.U. Nr 127, poz. 613). Patronami organizacji są: św. Katarzyna Aleksandryjska, św. Rafał Kalinowski oraz bł. ks. Franciszek Rogaczewski. 
     Podstawową jednostką w strukturze jest Koło. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej istnieje ponad 40 kół Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w ośrodkach duszpasterskich kolejarzy zlokalizowanych przy parafiach, w których żyje i pracuje duża grupa społeczności kolejarskiej. Pracę z poszczególnymi kołami  prowadzą duszpasterze kolejarzy.

Na terenie parafii aktywnie działa KSKP. Przewodniczącym Koła jest Jerzy Adamski.
Msze św. w intencjach kolejarzy odbywają się w 1. poniedziałki miesiąca.
Po wspólnej modlitwie odbywa się spotkanie w budynku parafilanym.