Akt Ofiarowania się Jezusowi przez MaryjęOfiarowanie się Jezusowi Chrystusowi
przez Niepokalane Serce Maryi 
Konsekracja wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

To poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją 
i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi - z miłości

Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku (1673-1716). Propagował gorąco ideę powierzenia się Bogu przez Maryję. Stworzył 33.dniowy program duchowego przygotowania się do Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz treść samego Aktu.
Św. Ludwik Grignion de Montfort uważany jest za pioniera pobożności maryjnej i mariologii, której wyrazem jest jego najbardziej znane dzieło „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, gdzie rozwija koncepcję niewolnictwa duchowego jako dobrowolnego i ufnego poddania Maryi; pisze on m.in.:
„Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny”.
Napisał również dzieło pt. „Tajemnica Maryi” określił w nim, na czym polega istota i zakres prawdziwego nabożeństwa do Maryi, zwanego Świętą Niewolą Miłości.
„Oddanie się Maryi na niewolnika miłości i życie w jedności z Nią polega na oddaniu się całkowitym jako niewolnik miłości Maryi, a przez Nią - Jezusowi. Dalej: na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi i dla Maryi. (...) Aby oddać się, poświecić i ofiarować dobrowolnie i z miłości, bez przymusu, całkowicie, bez zastrzeżeń - oddać swoje ciało i swoją duszę; swe dobra zewnętrzne, jak dom, rodzinę, dochody. Swe dobra wewnętrzne dotyczące duszy, a więc swoje zasługi, swoje łaski, swoje cnoty i zadośćuczynienia. Trzeba tu zaznaczyć, że przez to nabożeństwo dusza czyni ofiarę Panu Jezusowi przez Maryję ze wszystkiego, co ma najdroższego - której to ofiary nie żąda żaden zakon - z prawa, jakie ma do rozporządzenia samym sobą i wartością swoich modlitw, jałmużn, umartwień i zadośćuczynień. A mianowicie w taki sposób, że to wszystko zostawia się do całkowitej dyspozycji Najświętszej Dziewicy, by rozporządzała tym według swej woli, na największą chwałę Bożą, którą Ona jedna zna doskonale.”
Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” - „Cały Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Montfort. Idea oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. św. Maksymiliana Kolbego... Również i my jesteśmy zaproszeni, by do nich dołączyć i doświadczyć niezwykłej opieki Matki Przenajświętszej, skorzystać z duchowego skarbu, przekazanego Kościołowi przez  św. Ludwika Maria Grignion de Montfort. 
„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1)

Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,  z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpieniem do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort podczas Eucharystii w kościele św. Jacka w Legnicy  prosimy o kontakt telefoniczny 798 969 690 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: jacek.zapisy@gmail.com 

 

Kalendarium przygotowania do Zawierzenia się wedł. św. Ludwika Grignion de Montfort - edycja wiosenna 2023 r.

10.04, godz. 18.00 - rozpoczęcie indywidualnego przygotowania 
14.14, godz. 18.00- Msza św. i katecheza
21.04, godz. 18.00- Msza św. i katecheza
28.04, godz. 18.00 - Msza św. i katecheza oraz nabożeństwo pokutno- wynagardzające
5.05, godz. 18.00 -Msza św. i nabożeństwo przygotowujące przed Zawierzeniem 
13.05, godz. 18.00 - Msza św. i Akt Zawierzenia 


Totus Tuus